Ordenances Municipals

  O.M. Tinença animals potencialment perillosos O.M. Tinença i protección animals O.M. Prevenció de la contaminació acústica (protecció contra sorolls i vibracions) O.M. Aplicable para les definicions de la qualitat i característiques dels materials a utilitzar

» Llegir més

Reglaments

Normativa Municipal

  R. Pla local de cremes Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals R. Arxiu municipal R. Biblioteques Normativa Préstecs per a les Biblioteques Municipals R. Funcionament dels equipaments socioculturals municipals R. d’organització i funcionament del

» Llegir més

Ordenances Fiscals

Normativa Municipal

1.- O.F. Reguladora de l’impost sobre béns inmobles 2.-O.F. Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 3.- O.F. Reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 4.- O.F. Reguladora del impuesto sobre el incremento de valor

» Llegir més