Plans Municipals

En este apartado podrá conocer la relación de planes suscritos por el Ajuntament de Mutxamel . PL001 Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals PL002 Pla Local de Cremes PL003 Pla Local d’infància i adolescència de

» Llegir més

Protocols Municipals

En aquest apartat podrà conéixer la relació de protocols subscrits per l’Ajuntament de Mutxamel . PR001 Protocol Assetjament Entorn Laboral PR002 Protocol d’Actuació dels Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Mutxamel davant l’Acolliment de

» Llegir més

Reglaments

Normativa Municipal

En este apartado podrá conocer la relación de Reglamentos del Ajuntament de Mutxamel. R001 Reglament Orgànic Municipal R002 Reglament Especial Protocol, Honors i Distincions R003 Reglament Identidad Visual Corporativa R004 Reglament Policia Local R005 Reglament

» Llegir més

Ordenances Municipals

OM001 Ordenança Tinença Animals potencialment perillosos OM002 Ordenança Tinença Animals OM003 Ordenança Prevenció de la Contaminació Acústica protecció contra sorolls i vibracions OM004 Ordenança aplicable per a les definicions de les qualitat i característiques dels

» Llegir més

Ordenances Fiscals

Normativa Municipal

1.- O.F. Reguladora de l’impost sobre béns inmobles 2.-O.F. Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 3.- O.F. Reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 4.- O.F. Reguladora del impuesto sobre el incremento de valor

» Llegir més