Procés d’admissió extraordinària educació infantil i primària i secundària

Compartir

Sol·licitud d’admissió d’alumnat en centres docents d’educació infantil i primària i ESO finalitzat el període ordinari.

Haurà de sol·licitar l’admissió a l’Ajuntament de Mutxamel en el registre general o mitjançant la seu electrònica havent de presentar la següent documentació:

Documentació a presentar:

  • Annex d’admissió degudament emplenat: infantil i primària (ANNEX III), secundària (ANNEX III BIS). OBLIGATORI
  • DNI / NIE/ Passaport del pare, mare o tutor. OBLIGATORI
  • DNI / NIE/ Passaport de l’alumne o alumna.
  • Llibre de família, o en el seu cas partida de naixement. OBLIGATORI
  • Justificació acreditativa del domicili (informe d’empadronament). OBLIGATORI
  • En el cas de no estar empadronat, haurà de presentar una declaració responsable que acredita on resideix i motivació de la sol·licitud. Prèvia cita amb la Tècnica del Gabinet Psicopedagògic.
  • Documentació que acredita d’haver estat escolaritzat en centre escolar de què prové (certificat d’estar escolaritzat / baixa del centre) OBLIGATORI