Procés admissió alumnes educació infantil, primària, ESO i batxillerat per a curs 2022-2023

CSP
Compartir

S’ha publicat la RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb Fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyamentsd’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2022-2023.

La participació en el procés d’admissió es realitzarà d’acord amb el calendari establit:

  • EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA

         Presentació telemàtica de sol·licituds des de las 9:00 h del 26 d’abril fins a les 23:59 hores del 4 de maig.

  • EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT

         Presentació telemàtica de sol·licituds des de las 9:00 h del 26 de maig fins a les 23:59 hores del 3 de juny.

Per a més informació o dubtes sobre escolarització podeu consultar en:

  • INFORMACIÓ GENERAL

Unitat Administrativa d’Educació amb Ana Navarro

 965 95 59 10 extensió 412, en horari de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres

  • INFORMACIÓ SOBRE CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS FAMILIARS I DE L’ALUMNAT QUE AFECTEN ESCOLARITZACIÓ

Gabinet Psicopedagògic amb María Jesús González.

 965 95 59 10 extensió 415, en horari de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres

_______________________________________________________

NORMATIVA APLICABLE

LLEI ORGÀNICA 8/1985, del 3 juliol, reguladora del Dret a l’Educació.

DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la COVID.19 (DOGV 06/04/2020). Tramitació electrònica del procediment d’admissió.

DECRET 40/2016, de 15 d’abril, pel qual es regula l’admissió als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV 18/04/2016). Modificacions en DECRET 35/2020 i DECRET 21/2022.

ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV 21/04/2016 Modificacions en ORDRE 5/2020 i ORDRE14/2022.

RESOLUCIÓ DE 28 de març de 2022, del Director General de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió d’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2022-2023.

CALENDARIS D’ADMISSIÓ PER AL CURS 2022-2023