Ple extraordinari 20/12/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components d’Ajuntament Ple per a celebrar la reunió de caràcter Extraordinari el dia 20 de desembre de 2019 a les 09:00 hores, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent

ORDE DEL DIA

ÚNIC. PRESSUPOST MUNICIPAL, PLANTILLA, RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATÀLEG DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2020.

Mutxamel, 17 de desembre de 2019

L’ALCALDE
Firmat Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió