Ple 28/02/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió ordinària el dia 28 de febrer de 2019 a les 09:30h, a la Sala de Plens, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora d’acord amb el següent:

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS NÚM. 1/2019 I NÚM. 2/2019.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Aprovació de la subvenció nominativa a la Parròquia del Salvador amb motiu de les visites a la Torre Campanar.
3.1.2. Aprovació del conjunt de mesures per a impulsar la creació d’empreses noves i el comerç a Mutxamel, 2019.

3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.2.1. Convocatòria i bases específiques reguladores de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, a desenvolupar en l’àmbit de la Participació Ciutadana 2019.
3.2.2. Convocatòria i bases específiques reguladores de subvencions en matèria de joventut 2019.
3.2.3. Bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions esportives anualitat 2019.
3.2.4. Acceptació renúncia de l’Associació DAJLA SOLIDARIOS CON EL PUEBLO SAHARAUI a la subvenció nominativa pressupostos 2018.
3.2.5. Aprovació de la subvenció nominativa a la Comissió de Festes de Moros i Cristians de Mutxamel any 2019. CONVENIS ASPE 2019/1
3.2.6. Aprovació de la subvenció nominativa a la Comissió de festes de Sant Pasqual, any 2019.
3.2.7. Aprovació de la subvenció nominativa a la Junta Major de Confraries de Setmana Santa de l’any 2019. CONVENIS ASPE-2019/3

3.3. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.3.1. Modificació puntual de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball.

3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.4.1. Informe Tresoreria-Intervenció Llei lluita contra la morositat en operacions comercials i Període Mitjà de Pagament Trimestre 4t de 2018.
3.4.2. Expedient número 2019/007 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per suplements de crèdit.
3.4.3. Relació reconeixement extrajudicial de crèdits número 2019/001.
3.4.4. Expedient número 2019/008 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

3.5. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.5.1. Adhesió del municipi al Pacte dels Alcaldes sobre el Clima i l’Energia.
3.5.2. Revisió del Pla Local de Cremes de Mutxamel aprovat en l’exercici 2013.

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pel grup municipal Guanyem/ Guanyem Mutxamel: “Mutxamel Turístic”.
4.2. Moció presentada pel grup municipal Compromís per Mutxamel per a la Reconstrucció, neteja i millora del cim i aljub del Cabeçó d’Or.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 25 de febrer de 2019
L’ALCALDE

Firmat.- Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió