Pleno 22/03/2018

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 22 de març de 2018 a les 19:00hores, i si per qualsevol causa no poguera fer-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, a la Sala de Plens, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2018/2, DE 22 DE FEBRER

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA

3. Propostes
3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Proposta de designació de Jutge de Pau titular i substitut.

3.2. ÀREA DE SERVEIS A la PERSONA (ASPE)
3.2.1. Convocatòria i Bases específiques reguladores de subvencions en matèria de joventut 2018.
3.2.2. Convocatòria i Bases específiques reguladores de subvencions en matèria d’Educació 2018.
3.2.3. Convocatòria i Bases específiques reguladores de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interès social, a desenvolupar en l’àmbit de la Participació Ciutadana 2018.

3.3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)
3.3.1. Reconeixement de la naturalesa privada de camí inventariat com de titularitat municipal amb número de descompte 9032 del polígon 15.
3.3.2. Modificació puntual de la vigent Relació de Llocs de treball.

3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.4.1. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de data 21 de febrer de 2018, de Liquidació del pressupost municipal de 2017.
3.4.2. Concessió bonificació en l’ICIO a la Consellería d’Educació, Cultura i Esport.
3.4.3. Expedient número 2018/012 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
3.4.4. Expedient número 2018/013 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per crèdits extraordinaris.

3.4.5. Reconeixement extrajudicial de crèdits 2018/001.
3.4.6. Pla econòmic financer a l’efecte del compliment de la Regla de Despesa amb motiu de la liquidació de l’Exercici 2017.
3.4.7. Expedient número 2018/014 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

3.5. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.5.1. Modificació del termini establit en el Conveni aprovat el 30-03-17 per a exposar al públic la nova versió del Pla de Reforma Interior Río Park.
3.5.2. Aprovació definitiva del Projecte d’Obertura de l’Avinguda d’Enric Valor i Fernando Ripoll Aracil.
3.5.3. Nova exposició pública del Projecte d’Expropiació per taxació conjunta per a l’obertura de les Avingudes Enric Valor i Fernando Ripoll Aracil.
3.5.4. Aprovació convocatòria i bases “Ajudes a agricultors de la localitat de Mutxamel. Anualitat 2018”.

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pels grups municipals PSOE, Guanyem i Compromís relativa al “Dia Internacional de la Dona”.
4.2. Moció presentada pels grups municipals PP i Ciudadanos relativa al “Dia Internacional de la Dona”.
4.3. Moció presentada pel grup municipal Compromís per a instar al Govern estatal a actuar sobre la coberta de l’autovia A-70.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, 16 de març de 2018

L’ALCALDE

Firmat: Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió