PLE PRESSUPOSTOS 16/12/2020

Actas

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components d’Ajuntament Ple per a celebrar la reunió de caràcter Extraordinari amb urgència el dia 16 de desembre de 2020 a les 12.00 hores, PER VIDEOCONFERÈNCIA, d’acord amb el següent

ORDE DEL DIA

1. RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

2.- PRESSUPOST MUNICIPAL, PLANTILLA, RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATÀLEG DE PERSONAL PER A L’ANY 2021.

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE
Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria i orde del dia (pdf)

Acta (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent adreça:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live