Ple extraordinari i urgent 16/11/2017

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió extraordinària amb urgència el dia 16 de novembre de 2017 a les 11:00, a la Sala de Plens, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.

2. PROPOSTES.
2.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC).
2.1.1. Sol•licitud Inclusió en la Tercera Convocatòria d’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat Mutxamel 2018-2023.

Mutxamel, 15 de novembre de 2017

L’ALCALDE
Firmat: Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sesió