Ple extraordinari i urgent 14/12/2017

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar la reunió de caràcter Extraordinari amb urgència el dia 14 de desembre de 2017 a les 09:00horas, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent

ORDE DEL DIA

1. RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

2. PRESSUPOST MUNICIPAL, PLANTILLA, RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I CATALEG DE PERSONAL PER A L’ANY 2018.

Mutxamel, 13 de desembre de 2017
L’ALCALDE

Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió