Plé Extraordinari i urgent 08/09/2020

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter  Extraordinari amb Urgència el dia 8 de setembre de 2020 a les 09:30hores, PER VIDEOCONFERÈNCIA, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

2. MOCIONS

2.1. Moció per l’autonomia financera de les Entitats Locals, presentada pels grups municipals Partit Popular, Ciutadans i Compromis.

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria i ordre del dia (pdf)

Acta (pdf)

Vídeo sessió

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live