Ple Extraordinari i Urgent 06/08/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components d’Ajuntament Ple per a celebrar la sessió extraordinària i urgent el dia 6 d’agost de 2019 a les 09:00 hores, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent

ORDE DEL DIA

1. RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

2. Propostes
2.1. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
2.1.1. Expedient 2019/030 de modificació de crèdits al pressupost de 2017, prorrogat per a 2019 per suplements de crèdits
2.1.2. Expedient 2019/033 de modificació de crèdits al pressupost de 2017, prorrogat per a 2019, per crèdits extraordinaris, per al finançament d’inversions financerament sostenibles.

Mutxamel, 5 d’agost de 2019
L’ALCALDE
Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió