Ple extraordinari 28/12/2017

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a fer-se la reunió de caràcter Extraordinari el dia 28 de desembre de 2017 a les 18:30 h, a la Sala de Plens d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Propostes
1.1. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
1.1.1. Aprovació del Conveni de Col•laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i el Mutxamel C.F. per a temporada 2017/18

Mutxamel, 22 de desembre de 2017
L’ALCALDE
Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)
Video sessió