Ple Extraordinari 21/10/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA
D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Extraordinari el dia 21 d’octubre de 2019 a les 09.00 hores, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent

ORDE DEL DIA

ÚNIC. SORTEIG DE PRESIDENT I VOCALS DE MESES ELECTORALS,
ELECCIONS GENERALS DEL DIA 10 DE NOVEMBRE.

Mutxamel, 16 d’octubre de 2019

L’ALCALDE
Firmat Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió