Ple extraordinari 21/01/2019

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de L’AJUNTAMENT PLE per a celebrar sessió de caràcter Extraordinari amb urgència el dia 21 de gener de 2019 a les 10:30horas, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent

ORDE DEL DIA

1. RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

2. EXPEDIENT NÚMERO 2019/001 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST PRORROGAT DE 2017 PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS.

Mutxamel, 18 de gener de 2019
L’ALCALDE

Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió