Ple Extraordinari 19/07/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT el dia 19 de juliol de 2021 a les 09.00, PER VIDEOCONFERÈNCIA, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

2. Propostes

2.1. AREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)

2.1.1. Autorització per a la cessió del contracte de prestació del servei de “Neteja dels edificis escolars i dependències municipals del Terme municipal de Mutxamel”.

2.1.2. Adjudicació mitjançant procediment obert del contracte de “Neteja dels edificis escolars i dependències municipals del terme municipal de Mutxamel”

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria y orden del día (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live