Ple Extraordinari 17/12/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

 D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter extraordinari el dia 17 de desembre de 2021 a les 9.30 hores, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

UNICO APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, PLANTILLA I CATÀLEG DE LLOC DE TREBALL PER A l’EXERCICI 2022.

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria i ordre del dia (pdf)

Acta (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live