Ple extraordinari 12/06/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar la reunió de caràcter Extraordinari el dia 12 de juny de 2019 a les 09:30 hores, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent

ORDE DEL DIA

ÚNIC.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 2019/8, DE 30 DE MAIG, AIXÍ COM DE LES ACTES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES: ASGE NÚM. 2019/5 I ASPE NÚM. 2019/5 DE 21 DE MAIG; ATAC 2019/5, AFPR NÚM. 2019/5, AALC NÚM. 2019/5 I COMISSIÓ ESPECIAL COMPTES 2019/1 DE 22 DE MAIG.

Mutxamel, 7 de juny de 2019
L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió