PLE Extraordinari 12/03/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components d’Ajuntament Ple per a celebrar la reunió de caràcter Extraordinari el dia 12 de març de

2021 a les 13.00 hores, PER VIDEOCONFERÈNCIA, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. AREA DE ALCALDIA (AALC)

1.1. Modificació Bases Reguladores i Convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesis” municipi de Mutxamel aprovades en sessió plenària en data 25/02/2021.

2. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

2.1. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de data 19 de febrer de 2021, de Liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2020.

2.2. Expedient de modificació de crèdits número 2021/010 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

2.3. Aprovació del Compte General del Pressupost Municipal de 2019.

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria i ordre del dia (pdf)

Acta (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live