Ple extraordinari 10/12/2018

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Extraordinari el dia 10 de desembre de 2018 a les 09:00 hores, en el Saló de Plens d’acord amb el següent

ORDE DEL DIA

ÚNIC.- CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I REQUERIMENT DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A PROCEDIR A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE “SERVICI DE NETEJA VIÀRIA I ARREPLEGA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL TERME MUNICIPAL DE MUTXAMEL”.

Mutxamel, 4 de desembre de 2018
L’ALCALDE

 

Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió