Ple extraordinari 01/04/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar la reunió de caràcter Extraordinari el dia 1 d’abril de 2019 a les 10:00, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent

ORDE DEL DIA

ÚNIC.- SORTEIG PRESIDENT I VOCALS DE MESES ELECTORALS, ELECCIONS GENERALS I AUTONÒMIQUES DEL DIA 28 D’ABRIL.

Mutxamel, 25 de març de 2019
L’ALCALDE

Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió