Ple 31/05/2018

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 31 de maig de 2018 a les 19:00 hores, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2018/4 DE 26 D’ABRIL.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Aprovació inicial reglament del servici coworking de Mutxamel
3.1.2. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Cívica per a la Normalització del Valencià per a l’any 2018

3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.2.1. Bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions esportives, anualitat 2018.
3.2.2. Aprovació de la subvenció nominativa a la Comissió de la Cavalcada de Reis Mags, any 2018-2019.
3.2.3. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat Associació de Jubilats i Pensionistes “El Salvador” 2018

3.3. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.3.1. Terminació del contracte de “Servici de neteja viària i d’espais públics, i arreplega i transport de residus urbans”
3.3.2. Personació en el Recurs Contenciós Administratiu núm. 229/2018 interposat contra els acords plenaris de data 27.07.17 “Resolució d’al·legacions formulades pel President i membres de l’Agrupació d’Interés Urbanístic del Sector “Convent de Sant Francesc”, en l’expedient de Declaració d’incompliment de l’Urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada, Sector PRI 1c Convent”, i de data 28.12.17 “Resolució Recursos de Reposició presentats contra l’acord plenari de 27.07.17.
3.3.3. Alçament de la limitació per a realitzar servicis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball per empleats d’este Ajuntament i regulació.
3.3.4. Modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball per canvi de lloc treball per motius de salut.

3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.4.1. Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost de 2017 prorrogat per a l’exercici 2018
3.4.2. Informe de Tresoreria- Intervenció en compliment de la Llei de Mesures de Lluita contra la morositat en les operacions comercials i corresponent al 1r Trimestre de 2018.
3.4.3. Reconeixement extrajudicial nombre 2018/002.
3.4.4. Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
3.4.5. Expedient número 2018/020 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per suplements de crèdit.
3.4.6. Omissió declaració d’especial interés i utilitat que suposa per al municipi de Mutxamel l’activitat exercida amb basses de reg, als efectes de la bonificació arreplegada en l’article 4.6 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

3.5. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.5.1. Ratificació del Decret núm. ATAC/2018/702, de 16 de maig de 2018, de sol·licitud d’inclusió de l’obra denominada “Edifici per a Biblioteca Municipal, a Mutxamel”, en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Servicis de Competència Municipal, anualitat 2019

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pel grup municipal Guanyem/Ganemos Mutxamel de Protecció i millora de la qualitat de l’aire a Mutxamel.
4.2. Moció presentada pel grup municipal PP sobre la defensa de la memòria i dignitat de les Víctimes d’ETA i la derrota de la banda terrorista.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 28 de maig de 2018
L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió