Ple 31/01/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 31 de gener de 2019 a les 19:00horas, en el Saló de Plens, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora d’acord amb el següent, ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS NÚM. 2018/12 DE 10 DE DESEMBRE I NÚM. 2018/13 DE 27 DE DESEMBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.1.1. Personació el Recurs Contenciós Administratiu núm. 767/2018 interposat per l’Agrupació d’interés urbanístic del Sector Convent Sant Francés, José Antonio Lloréns Corbí, Mª José Lloréns Corbí, Alfonso Poveda Gosalbez i Germán Poveda Gosálbez, contra l’acord plenari de data 30.07.18 “Aprovació definitiva del Projecte d’Expropiació Forçosa per taxació conjunta per a l’obertura de les Avingudes d’Enric Valor i Fernando Ripoll Aracil”.
3.1.2. Ratificació del Decret d’Alcaldia per a la interposició de Recurs de Cassació contra la sentència dictada en el Recurs d’Apel·lació núm. 324/2016.

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pel grup municipal PSOE de “Reforç i posada en valor de les mesures previstes en el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere”
4.2. Moció presentada pel grup municipal Compromís per Mutxamel per a “Sol·licitar la inscripció del municipi de Mutxamel en el Projecte Europeu de WiFi4EU”.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 28 de gener de 2019
L’ALCALDE

Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió