Ple 30/11/2017

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 30 de novembre de 2017 a les 19:00h, i si per qualsevol causa no poguera fer-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la Sala de Plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2017/9, DE 26 D’OCTUBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Aprovació, disposició del gasto i reconeixement de l’obligació corresponent al pagament de factures per servicis extraordinaris de grua dels anys 2013 a 2015.

3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.2.1. Aprovació del conveni de col•laboració amb la Majordomia de Sant Antoni Abat per a 2018.

3.3. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.3.1. Excepció a la limitació per a realitzar servicis extraordinaris pel Personal del Departament d’Informàtica.
3.3.2. Increment del gasto del programa de productivitat al personal de la Policia Local per prestació de servicis durant les festes de Moros i Cristians de 2017.
3.3.3. Liquidació del contracte “Servici de neteja d’edificis escolars i dependències municipals”, formalitzat el 2 de gener de 2012.
3.3.4. Personació en el Recurs Contenciós Administratiu núm. 709/2017 interposat contra l’acord plenari de data 27.07.17 “Resolució d’al•legacions formulades pel President i membres de l’Agrupació d’Interés Urbanístic del Sector “Convent de Sant Francesc”, en l’expedient de Declaració d’incompliment de l’Urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada, Sector PRI 1c Convent”.
3.3.5. Sol•licituds d’ajuda excepcional d’empleats/ades municipals.

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pel grup municipal Partit Popular en matèria relativa a les infraestructures educatives.
4.2. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos per a afavorir la detecció i atenció de menors amb dislèxia.
4.3. Moció conjunta presentada pels grups municipals Guanyem i Compromís sol•licitant al Ple que inicie el procediment de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc als policies locals, i funcionaris no adscrits al cos de policia, que han complit, almenys, 25 anys de servici en la nostra població.
4.4. Declaració institucional “Ampliació Formació Professional Mutxamel”.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 27 de novembre de 2017
L’ALCALDE
Firmat, Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)
Video sesió