Ple 30/03/2017

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

 

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 30 de març de 2017 a les 19:00horas, en la Saló de Plens, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després, a la mateixa hora, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

 

ORDE DEL DIA

 

  1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2017/2.

 

  1. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

 

  1. Propostes

3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i la Parròquia del Salvador.

3.1.2. Aprovació convocatòria i bases “Ajudes a agricultors de la localitat de Mutxamel. Anualitat 2017”.

3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)

3.2.1. Convocatòria i Bases específiques reguladores de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, a desenvolupar en l’àmbit de la Participació Ciutadana i acció comunitària 2017.

3.2.2. Aprovació de Convocatòria i Bases específiques reguladora de subvencions per al finançament d’activitats a desenvolupar en l’àmbit de la Participació ciudadana-Relaciones amb les urbanitzacions durant 2017.

3.2.3. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat esportiva Club de Pilota Valenciana Mutxamel, anualitat 2017.

 

3.3. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)

3.3.1. Actualització tarifes per al curs 2017 – 2018 de l’escola infantil municipal de primer cicle “El Ravel”.

3.3.2. Desafectació parcial del “Camí de Mutxamel a Tángel” o antic “Camí l’Horta” o de “l’Horteta”, en una porció del tram que discorre des del nucli urbà de Mutxamel a la carretera de Villafranqueza.

3.3.3. Proposta de resolució del procediment per a la terminació del contracte de concessió del servici de “Gestió del Centre de Dia Sant Pere, per a l’atenció de persones amb discapacitat en situació de dependència”, incoat a instància de la concessionària.

3.3.4. Dació de comptes de l’acord de la Junta de Govern Local de data 20.03.17 de contractació d’informe jurídic extern sobre possibles responsabilitats en l’expedient administratiu dimanant del RCA 470/2010 (JCA num. 4 d’Alacant)

3.3.5. Aprovació a la liquidació de la gestió del Servici Municipal d’aigua potable corresponent a l’exercici 2015.

 

3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.4.1. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de data 17 de febrer de 2017, de Liquidació del Pressupost Municipal de 2016.

3.4.2. Expedient número 2017/008 de modificació de crèdits al pressupost de 2017 per transferència.

3.4.3. Modificació d’Ordenances Fiscals.

3.4.4. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 2017/0011

3.5. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.5.1. Aprovació del Conveni Urbanístic Urbanització Rio Park

 

  1. MOCIONS

4.1. “Moció per reclamar la paralització dels talls de llum a les famílies amb problemes econòmics i que aplique el tipus d’IVA superreduït a l’electricitat, passant del 21% actual al 4% per ser considerat un servici essencial per a la ciutadania”, presentada pels grups municipals Guanyem i UEM.

4.2. “Moció per a una contractació pública sostenible” presentada pel grup municipal Compromís.

4.3. “Moció per a instar el Govern Central al fet que duga a terme el desenvolupament reglamentari de la Llei d’Hisendes Locals relatiu a la possibilitat de gravar amb el recàrrec del 50% de l’IBI, als habitatges desocupats en mans de les entitats financeres i promotores”, presentada pel grup municipal UEM.

4.4. “Moció per a adequar a la resolució del Tribunal Constitucional l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana”, presentada pel grup municipal Ciutadans.

 

  1. DESPATX EXTRAORDINARI.

 

  1. PRECS I PREGUNTES

 

Mutxamel, 27 de març de 2017

L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió