Ple 30/05/2019

Actes
Compartir

CONVOCATORIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 30 de maig de 2019 a les 19:00horas, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS NÚM. 2019/6, DE 25 D’ABRIL I NÚM. 2019/7, DE 30 D’ABRIL.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.1.1. Aprovació de la subvenció nominativa a l’AMPA del Conservatori Professional de Música de Mutxamel any 2019. CONVENIS ASPE 2019/14
3.1.2. Conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Mutxamel i l’Associació DAJLA Solidaris amb el Poble Saharauí 2019
3.1.3. Aprovació Conveni de col·laboració per a l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat esportiva Club Automobilisme de Mutxamel.

3.2. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.2.1. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 2019/004

4. DESPATX EXTRAORDINARI.

5. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 27 de maig de 2019
L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió