Ple 30/04/2020

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 30 de abril de 2020 a les 12.00 hores, PER VIDEOCONFERENCIÁ, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS NÚM. 2020/2, DE 27 DE FEBRER, I NÚM. 2020/3, DE 17 D’ABRIL.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.
Criteri sobre nombre de Mocions a presentar pels grups municipals..

3. Propostes
3.1 AREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)
3.1.1. Actualització de les tarifes a aplicar per al curs 2020-2021 de l’Escola Infantil municipal de primer cicle “El Ravel”.
3.1.2. Finalització del contracte subscrit amb la mercanti Criteri sobre nombre de Mocions a presentar pels grups municipals l “Netalia Servicios Integrales, S.L.”, per a la prestació del “Servei de neteja dels edificis escolars i dependències municipals del terme municipal de Mutxamel”.
3.1.3. Inici de l’expedient de liquidació del contracte “Servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans”, adjudicat a la mercantil Urbaser, S.A.

3.2 AREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.2 1. Reconeixement extrajudicial de crèdits de l’aportació econòmica de l’exercici 2018 a la Comunidad de Usuarios de Vertidos de la EDAR Alacantí Nord
3.2 2. Renovació Consell Agrari Municipal

3.3 AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA
3.3.1. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de data 3 de març de 2020, de Liquidació del Pressupost Municipal de 2019.
3.3.2. Modificació de les Ordenances Fiscals Reguladores dels Impostos sobre: Activitats Econòmiques i Vehicles de Tracció Mecànica.
3.3.3. Ratificació de decrets d’aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit
3.3.4. Expedient de modificació de crèdits número 2020/012

3.4 AREA DE SERVEIS A LA PERSONA
3.4.1. Convocatòria i bases específiques reguladores de subvencions en matèria de joventut 2020.

4 MOCIONS
4.1. Moció que presenta el grup polític VOX Mutxamel per a retirada assignació municipal a grups polítics.
4.2. Declaració institucional: Reivindicació del municipalisme enfront del Covid.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a data de la signatura electrònica
L’ALCALDE

Convocatòria i orde del dia (pdf)

Vídeo sessió

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament
https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live