Ple Extraordinari 30/04/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar la reunió de caràcter Extraordinari el dia 30 d’abril de 2019 a les 9:30 hores, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

ÚNIC.- SORTEIG PRESIDENTS I VOCALS DE MESES ELECTORALS, ELECCIONS LOCALS I EUROPEES DEL DIA 26 DE MAIG.

Mutxamel, 23 d’abril de 2019
L’ALCALDE

Acta (pdf)

Vídeo sessió