Ple 30/01/2020

Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 30 de gener de 2020 a les 12.00 hores, en el Saló de Plens, i, si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos diez després a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2019/18, DE 19 DE DESEMBRE DE 2019.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. AREA D’ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Dació de comptes del Decret 2019/1891 de modificació de competències delegades en regidors.

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE, Compromís i PODEM de “Mesures per a la utilització correcta de la denominació oficial de Mutxamel”.
4.2. Moció presentada pel grup municipal Partit Popular (PP) en defensa del Transvasament Tajo-Segura

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, 27 de gener de 2020
L’ALCALDE

Convocatòria i orde del dia (pdf)

Acta (pdf)

Vídeo sessió