Ple 29/06/2017

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

 

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter  Ordinari el dia 29 de juny de 2017 a les 19:00, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després, a la mateixa hora, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

 

ORDE DEL DIA

 

  1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS  PRECEDENTS NÚM. 2017/4 I 2017/5.

 

  1. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

 

  1. Propostes

3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Cívica per a la Normalització del Valencià per a l’any 2017.

3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)

3.2.1. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Comissió de la Cavalcada de Reis Mags 2017-2018. CONVENIS ASPE-2017/18

3.2.2. Aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes El Salvador. Anualitat 2017

3.2.3. Conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Mutxamel i l’Associació DAJLA Solidaris amb el Poble Sahrauí per al curs 2016/2017

3.2.4. Aprovació del Conveni de Col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat Associació de Jubilats i Pensionistes Mare de Déu de Loreto 2017

3.3. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)

3.3.1. Resolució del procediment per a la terminació convencional del contracte de concessió del servici de “Gestió del Centre de Dia Sant Pere, per a l’atenció de persones amb discapacitat en situació de dependència”, incoat a instàncies de la concessionària.

3.3.2. Estudi de costos i explotació i tarifa autosuficient del Servici Municipal d’aigua potable presentat per Hidraqua, Gestió Integral d’Aigües de Llevant, S.A., per a l’exercici 2017.

3.3.3. Aprovació d’un Pla d’Ocupació per a reassignar al personal del Poliesportiu municipal a altres servicis.

3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.4.1. Dació de comptes de l’informe de fiscalització plena posterior corresponent a l’exercici pressupostari de 2014 i de les objeccions llevades per resolucions d’òrgans diferents del ple de la corporació.

3.4.2. Expedient número 2017/017 de modificació de crèdits al pressupost de 2017 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

3.4.3. Modificació Ordenances Fiscals.

3.4.4. Expedient número 2017/022 de modificació de crèdits al pressupost de 2017 per crèdits extraordinaris.

 

  1. MOCIONS

4.1. Moció per la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica, presentada pel grup municipal Compromís

4.2. Moció per un Mutxamel més net, presentada pels grups municipals Compromís i Guanyem

4.3. Moció per a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, presentada pel grup municipal Ciutadans.

 

  1. DESPATX EXTRAORDINARI.

 

  1. PRECS I PREGUNTES

 

 

Mutxamel, 26 de juny de 2017

L’ALCALDE

Firmat: Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió