Ple 29/10/2020

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components d’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 29 d’octubre de 2020 a les 12.00 hores, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 2020/8, DE 8 DE SETEMBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. AREA DE ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Aprovació del Conveni de Col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Mutxamel per al desenvolupament del Programa Tourist Info, a través del manteniment i actualització en aquesta xarxa de l’Oficina d’Informació Turística del Municipi de Mutxamel.

3.2. AREA DE SERVEIS A la PERSONA (ASPE)
3.2.1. Aprovació de la subvenció nominativa a la Comissió de la Cavalcada dels Reis Mags i Pessebres anualitat 2020/2021

3.3. AREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)
3.3.1. Modificació puntual de la Plantilla i de la Relació de Llocs de treball. Creació Prefectura del Servei de Recursos Humans.
3.3.2. Pròrroga del contracte subscrit amb la mercantil “Netalia Serveis Integrals, S.L.”, per a la prestació del “Servei de neteja dels edificis escolars i dependències municipals del terme municipal de Mutxamel”.

3.4. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.4.1. Informe Tresoreria-Intervenció Llei Lluita contra la Morositat en les operacions comercials i període mitjà de pagament tercer trimestre 2020.
3.4.2. Relació número 2020/010 de reconeixements extrajudicials de crèdits

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada contra les pintades vandàliques en el nostre Municipi.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a data de la signatura electrònica
L’ALCALDE

Convocatòria i ordre del dia (pdf)

Acta (pdf)

Vídeo sessió

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal *youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live