Ple 30/09/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter ordinari el dia 30 de setembre de 2021 a les 12.00, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIONS PRECEDENTS NÚM. 2021/09, DE CARÀCTER ORDINARI, DE 29 DE JULIOL.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes

3.1. AREA D’ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Declaració dels dies 1 de març i 9 de setembre com a festius locals per a l’exercici 2022.

3.1.2. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel  i l’Associació de Comerciants de Mutxamel . Anualitat 2021

3.1.3. Ampliació de termini per a la presentació de sol·licituds de les Ajudes al comerç i empreses locals per a la promoció i dinamització del valencià.

3.1.4. Aprovació de la Nova Imatge i Manual d’Identitat Corporativa.

3.1.5. Aprovació Bases Reguladores i Convocatòria d’Ajudes destinades a minimitzar l’impacte econòmic del covid-19 en el sector turístic sobre pimes, micropimes, i autònoms del municipi de Mutxamel , PROGRAMA TEN 21, a l’empar de la subvenció nominativa concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

3.2. AREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)

3.2.1. Proposta d’acord aprovació de la subscripció del Contracte Programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Mutxamel, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, en els exercicis 2021–2024.

3.2.2. Aprovació del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel  i l’entitat Esportiva Mutxamel CF per a la temporada 2021/2022.

3.2.3. Convocatòria i bases específiques reguladores de subvencions de concurrència competitiva en matèria d’Esports, Anualitat 2021

3.3. AREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)

3.3.1. Personació en el Recurs Contenciós Administratiu núm. 494/2021 interposat contra l’acord de l’Ajuntament Ple de 29.04.2021 de resolució d’al·legacions i aprovació Declaració de l’Incompliment per caducitat de l’obligació d’urbanitzar de l’AIU Sector Convent de Sant Francesc .

3.3.2. Modificació de l’Encàrrec de Gestió de l’Ajuntament a l’empresa municipal (EMSUVIM) per a la prestació del servei de “Manteniment de zones verdes i arbratge del municipi i parc públic municipal”

3.3.3. Conveni de Col·laboració amb el Col·legi d’Advocats d’Alacant dins del programa de promoció i suport al jove lletrat, any 2021-2022.

3.4. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.4.1. Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Expedició de Documents Administratius i imposició i ordenació concreta de la taxa per l’activitat administrativa de realització de proves i valoració de mèrits per a la selecció de personal i provisió de llocs de treball. Expedient 2021/3443

3.4.2. Relació número 2021/007 de reconeixement extrajudicial de crèdits

3.4.3. Expedient de modificació de crèdits número 2021/034 per suplements de crèdit

3.5. AREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.5.1. Aprovació del Pla d’Acció Local, de l’Agenda 21, per la Sostenibilitat de Mutxamel. Anualitats 2021-2022

3.5.2. Aprovació del Pla d’Acció de l’energia sostenible

3.5.3. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva declaració de l’Incompliment de l’obligació d’urbanitzar PRI Miguel Alcaraz

4. DESPATX EXTRAORDINARI.

5. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Firmat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria i ordre del dia (pdf)

Acta (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live