Ple 29/07/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter ordinari el dia 29 de juliol de 2021 a les 12.00, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIONS PRECEDENTS NÚM. 2021/07, DE CARÀCTER ORDINARI, DE 28 DE JUNY, I NÚM. 2021/08, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT, DE 19 DE JULIOL.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes

3.1. AREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)

3.1.1. Aprovació subvenció nominativa a l’Associació Dajla Poble Sahrauí i aprovació del conveni regulador. Anualitat 2021

3.1.2. Aprovació de la subvenció nominativa a l’entitat Comissió de la Cavalcada de Reis Mags i Pessebres anualitat 2021-2022.

3.1.3. Sol·licitud d’adhesió a la Xarxa Mundial de ciutats i comunitats amigables amb les persones majors

3.2. AREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)

3.2.1. Recurs formulat per licitador contra l’adjudicació del contracte d’obra de “Reforma integral del CEIP Manuel Antón, construcció de gimnàs, substitució de cobertes i renovació de tota la instal·lació elèctrica, Codi 03006542”

3.2.2. Ordenança Administració Electrònica. Fase Consulta Pública ciutadana

3.3. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.3.1. Aprovació del Compte General de l’exercici 2020

3.3.2. Aprovació definitiva de la modificació de les següents Ordenances Fiscals Reguladores: Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, Taxa per llicències urbanístiques o per l’activitat administrativa de control per la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, Taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic i Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa. Expedient 2021/1819

3.3.3. Relació número 2021/006 de reconeixements extrajudicials de crèdits

3.3.4. Informe de Tresoreria_Intervenció Llei Lluita contra la Morositat en les operacions comercials i Període Mitjà de pagament segon trimestre 2021.

3.3.5. Expedient de modificació de crèdits número 2021/029 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

3.3.6. Expedient de modificació de crèdits número 2021/030 per crèdits extraordinaris

3.4. AREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.4.1. Aprovació definitiva de la “Modificació puntual núm. 39 de les NN. SS. de planejament de Mutxamel. Alineacions”.

3.4.2. Resolució d’al·legació i aprovació definitiva Arxiu i Caducitat de l’expedient iniciat per al desenvolupament i execució del PAI Sòl urbà “Urbanització Els Penyetes”

3.4.3. Resolució del Recurs de Reposició formulat enfront de l’Acord Plenari de 29.04.21 de Resolució d’al·legacions i aprovació Declaració Incompliment per caducitat de l’obligació d’urbanitzar de l’AIU Sector Convent de Sant Francesc

4. MOCIONS

4.1. Moció GM Podem “Realització d’un estudi per a la implantació i posada en marxa de Taxi a demanda a Mutxamel”

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria y orden del día (pdf)

Acta (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live