Ple 29/04/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter ordinari el dia 29 d’abril de 2021 a les 12.00 hores, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2021/4, DE 25 DE MARÇ

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS DE ALCALDIA.

3. Propostes

3.1. AREA DE ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Aprovació Bases i convocatòria del V Certamen de Narrativa Vila de Mutxamel.

3.2. AREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)

3.2.1. Aprovació de la concessió de subvenció nominativa a favor de l’entitat Club de Pilota Valenciana de Mutxamel i aprovació del conveni regulador, anualitat 2021

3.2.2. Aprovació de la concessió de subvenció nominativa a favor de l’entitat Club Esportiu Taekwondo de Mutxamel i aprovació del conveni regulador, anualitat 2021.

3.2.3. Aprovació de subvenció nominativa a favor de l’entitat Club de Bàsquet Innova de Mutxamel i aprovació del conveni regulador, anualitat 2021.

3.2.4. Aprovació del Conveni de Col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i l’Ajuntament per a la prestació del servei d’assistència sanitària ambulatòria.

3.3. AREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)

3.3.1. Actualització de les tarifes a aplicar per al curs 2021-2022 de l’Escola Infantil municipal de primer cicle “El Ravel”.

3.3.2. Modificació Seccionat Territori Municipal.

3.3.3. Sol·licitud de compatibilitat presentada per la funcionària interina Dª María Teresa Riquelme Quiñonero per a l’exercici d’una segona activitat en el sector públic com a Professora universitària associada.

3.4. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.4.1. Relació número 2021/003 de reconeixements extrajudicials de crèdits

3.4.2. Concessió pròrroga bonificació en l’Impost sobre Béns immobles a la Societat Musical L’Aliança de Mutxamel. Expte.2021/1189

3.4.3. Expedient de modificació de crèdits número 2021/015 per crèdits extraordinaris

3.4.4. Concessió bonificació en el ICIO a la Societat Musical L’Aliança de Mutxamel. Expedient 2019/3303.

3.4.5. Informe Tresoreria-Intervenció Llei Lluita contra la Morositat en les operacions comercials i període mitjà de pagament primer trimestre 2021.

3.4.6. Modificació d’Ordenances Fiscals.

3.5. AREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.5.1. Resolució d’al·legacions i aprovació Declaració de l’Incompliment per caducitat de l’obligació d’urbanitzar de la AIU Sector Convent de Sant Francesc.

4. MOCIONS

4.1. Moció presentada pel grup municipal PODEM Mutxamel de “Creació de la Comissió de treball per a desenvolupament de projectes finançats amb fons Europeus”.

4.2. Moció del grup municipal Compromís per a la subvenció del pagament de la taxa de recollida de residus sòlids urbans

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria y orden del día (pdf)

Acta (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live