Ple 28/12/2017

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 28 de desembre de 2017 a les 19:00 hores, i si per qualsevol causa no poguera fer-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després, a la Sala de Plens, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2017/10, DE 16 DE NOVEMBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.1.1. Adhesió al Protocol de Col•laboració entre el Ministeri de Servicis Socials i Igualtat i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Benestar Social per a la difusió i implantació de SIUSS i la seua aplicació informàtica.

3.2. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.2.1. Resolució Recursos de Reposició presentats contra l’acord plenari de 27-07-17 de Declaració d’Incompliment de l’Urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada-Sector PRI 1c Convent.

4. DESPATX EXTRAORDINARI.

5. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 22 de desembre de 2017
L’ALCALDE
Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)
Video sessió