Ple 28/09/2017

Actes
Compartir

      CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 28 de setembre de 2017 a les 19:00, i si per qualsevol causa no poguera fer-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat, a la Sala de Plens, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

 

  1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. _2017/6 I 2017/7.

 

  1. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

 

  1. PROPOSTES.

3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC).

3.1.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i l’Associació de Comerciants de Mutxamel.

3.1.2. Determinació de Festius Locals 2018.

3.2. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE).

3.2.1. Aprovació del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i el Mutxamel CF per a la temporada 2017/18.

3.2.2. Aprovació de la convocatòria i bases del concurs de composició de música festera de Mutxamel.

3.2.3. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i la Universitat Politècnica de València per a la creació de l’aula empresa denominada “Aula Riu Sec”. Cultura-pg-2017/36.

 

3.3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE).

3.3.1. Sol·licitud de compatibilitat formulada per la treballadora d’este Ajuntament Mª Pilar García Marín, amb contracte laboral temporal com a directora i professora de suport del Taller d’ocupació de “Condicionament en àrees del Riu Montnegre”, per a l’exercici d’activitat privada.

3.3.2. Dació de comptes de la resolució d’Alcaldia sobre modificació del Decret núm. ASGE 2015/899, de delegació de competències en la Junta de Govern Local.

3.3.3. Personació en el Recurs Contenciós Administratiu núm. 526/2017 interposat per Edificaciones Hideldu, SL contra l’acord plenari de data 25.05.17.

 

3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR).

3.4.1. Proposta reconeixement extrajudicial 2017/003.

3.4.2. Aprovació del Compte General del Pressupost Municipal de 2016.

3.5. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC).

3.5.1. Elevar a Definitiva la “Creació del Registre Municipal de Programes d’Actuació Urbanística i Aprovació del Reglament per al seu funcionament”.

3.5.2. Elevar a definitiva la “Creació del Reglament Municipal d’Agrupaciones d’Interès Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores i Aprovació del Reglament per al seu funcionament”.

3.5.3. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Projecte de Col·lectors de Sanejament en PP Río Park-zones consolidades.

 

  1. DESPATX EXTRAORDINARI.

 

  1. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, 25 de setembre de 2017

L’ALCALDE

Firmat, Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió