Ple 28/11/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 28 de novembre de 2019 a les 12:00 hores, en e l Saló de Plens, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 16/2019 DE 31 D’OCTUBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. AREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.1.1. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals.
3.1.2. Aprovar la Proposta de Terminació Extraprocessal suscrita amb l’Urbanitzador dels Programes d’Actuació Integrada Sectors 6.1, 6.2 i 7F, i renúncia a l’exercici d’accions judicials.

3.2. AREA DE SERVEIS A la PERSONA (ASP)
3.2.1. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat esportiva Sporting Mutxamel Futbol Sala 2019.
3.2.2. Sol·licitud subvenció nominativa entitat Mayordomía San Antonio Abad, anualitat 2020
3.2.3. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció nominativa a l’entitat esportiva Club Baloncesto Innova Mutxamel, anualitat 2019
3.2.4. Aprovació del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i l’entitat Esportiva Mutxamel CF per a la temporada 2019/2020
3.2.5. Ratificació del Decret d’Alcaldia ASPE de data 31 d’octubre de 2019 sobre la sol·licitud a la Generalitat Valenciana de reajustament d’anualitats per a actuacions. Pla Edificant. EDUCACIO-PG-2018/8
3.2.6. Modificació Memòria Valorada ampliació de menjador i obres de rehabilitació del pavelló infantil i pista polideportiva en el CEIP El Salvador. EDUCACIO PG-2018/8

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pel grup municipal Compromís de “Millora del transport urbà i interurbà i bonificació juvenil”.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, 25 de novembre de 2019
L’ALCALDE

Acta (pdf)

Vídeo sessió