Ple 28/10/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter ordinari el dia 28 d’octubre de 2021 a les 12.00 hores, en el SALON DE PLENS, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT Nº 2021/10 DEL 30 DE SETEMBRE

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes

3.1. AREA D’ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Aprovació Inicial Reglament d’Organització i Funcionament del Cos de Policia Local de Mutxamel .

3.2. AREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)

3.2.1. Dació de compte de la Justificació de pagaments anticipats i regularització d’imports per despeses incloses en l’encàrrec a l’empresa pública municipal EMSUVIM com mig propi per a la gestió directa dels serveis de manteniment general i custòdia-vigilància de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal “Els Oms” i custòdia-vigilància de les instal·lacions esportives en centres escolars.

3.2.2. Aprovació, si escau, de l’I Pla d’Igualtat Intern Ajuntament de Mutxamel.

3.3. AREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)

3.3.1. Sol·licitud de compatibilitat presentada per la funcionària interina María Teresa Riquelme Quiñonero per a l’exercici d’una segona activitat en el sector públic com a Professora universitària associada.

3.3.2. Aprovació del programa de treballs de les obres “Reforma integral, gimnàs, fibrociment i instal·lació elèctrica en el CEIP Manuel Antón. Codi 03006542. Programa Edificant de la Generalitat Valenciana”.  

3.3.3. Aprovació de dos nous programes de productivitat per al personal de la Policia Local i deixar sense efecte l’actual “Programa de productivitat per temps dedicat al solape i canvi de vestuari per als membres de la policia local”.

3.3.4. Protocol d’actuació enfront de l’assetjament en l’entorn laboral de l’Ajuntament de Mutxamel .

3.3.5. Personació en el Recurs Contenciós Administratiu núm. 302/2021 interposat contra l’acord d’adjudicació del contracte d’obres “Reforma integral del CEIP Manuel Antón, construcció de gimnàs, substitució de cobertes i renovació de tota la instal·lació elèctrica”.

3.3.6. Liquidació del cànon del curs 2019/2020 del contracte de Gestió del Servei Públic d’Escola Infantil de primer cicle “El Ravel”.

3.3.7. Aprovació Inicial Ordenança Administració electrònica.

3.4. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.4.1. Relació número 2021/008 de reconeixements extrajudicials de crèdit

3.4.2. Informe de Tresoreria-Intervenció Llei Lluita contra la Morositat en les operacions comercials i període mitjà de pagament tercer trimestre 2021.

3.5. AREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.5.1. Compromís d’aportació extraordinària municipal al “Consorci per a l’execució de les previsions del Pla zonal de Residus 7, Àrea de Gestió A2”, per al finançament del servei d’ecoparcs  durant el període transitori 2022

3.5.2. Aprovació de les Bases reguladores de la Convocatòria de Subvencions destinades a la Rehabilitació d’immobles situats en el Nucli Històric Tradicional i millora de les condicions d’accessibilitat dels Edificis de Mutxamel .

3.5.3. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2021/1285 de sol·licitud de participació en la convocatòria per a l’elaboració de projectes pilot de plans d’Acció Local de l’Agenda Urbana Espanyola.

4. MOCIONS

4.1. Moció presentada pel grup municipal Compromís per a donar suport a la Declaració del dia 25 d’octubre com a dia del comerç local.

4.2. Moció presentada per GP PSPV-PSOE I PODEM “Habitatges públics en Muxamel”

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria i ordre del dia (pdf)

Acta (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live