Ple 28/06/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter ordinari el dia 28 de juny de 2021 a les 12.00, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2021/6, DE 27 MAIG

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS DE ALCALDIA.

3. Propostes

3.1. AREA D’ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Dació de compte del Decret Alcaldia núm. 2021/708 de 31 de maig de revocació i nova delegació especial en matèria de Serveis

3.1.2. Proposta de designació de representant en el Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de residus de la zona 7, Àrea de Gestió A-2

3.1.3. Aprovació Bases i Convocatòria del Premi al Foment del Valencià dirigit a Associación i Entitats sense ànim de lucre

3.1.4. Aprovació Bases Reguladores i Convocatòria d’Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic que el covid-19 està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals del municipi de Mutxamel, a l’empar de la subvenció nominativa concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

3.1.5. Aprovació Bases i convocatòria de les Ajudes al comerç i empreses locals per a la promoció i dinamització del valencià.

3.2. AREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)

3.2.1. Aprovació de la subvenció nominativa a favor de l’entitat Club de Futbol Monnegre de Mutxamel i aprovació del conveni regulador, anualitat 2021.

3.2.2. Modificació encàrrec a l’empresa pública municipal “Empresa Municipal del Sòl i Habitatge de Mutxamel” com mig propi per a la gestió directa dels serveis de manteniment general, i custòdia-vigilància de les instal·lacions del poliesportiu municipal “Els Oms” i custòdia-vigilància en les instal·lacions esportives en centres escolars.

3.3. AREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)

3.3.1. Desestimació Recurs de Reposició interposat pels Portaveus dels Grups Polítics PSOE, Compromis, i Podem, enfront de  la Modificació Seccionat Territori Municipal.

3.3.2. Classificació de les ofertes presentades a la licitació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del contracte de prestació del servei de “Neteja dels edificis escolars i dependències municipals del terme municipal de Mutxamel” i requeriment de documentació al licitador proposat per a l’adjudicació.

3.4. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.4.1. Relació número 2021/005 de reconeixement extrajudicial de crèdits

3.4.2. Expedient de modificació de crèdits número 2021/024 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

4. MOCIONS

4.1. Moció GM Compromís “Per a la subvenció del pagament de taxa de recollida de residus sòlids urbans

4.2. Moció presentada pel grup municipal PSOE per a sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Mutxamel al pacte territorial per a l’ocupació i la innovació de la Comarca L´Alacantí.

4.3. Moció GM Podem “Adhesió Agència Valenciana de Protecció del Territori”

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria y orden del día (pdf)

Acta (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live