Ple 28/05/2020

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals vigent, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple, per a fer-se sessió ordinària el dia 28 de maig de 2020 a les 12.00 hores, PER VÍDEO CONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera fer-se, tindrà lloc en segona convocatòria una hora després, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT Núm. 2020/4 DE 30/04/2020

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA

3. PROPOSTES
3.1. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)
3.1.1. Aprovació subvenció nominativa a l’entitat Càritas Parroquial El Salvador, Anualitat 2020 i aprovació del conveni regulador.
3.1.2. Renúncia a la sol·licitud de subvenció nominativa municipal de l’entitat Comissió de festes Sant Pasqual, anualitat 2020.
3.1.3. Renúncia a la sol·licitud de subvenció nominativa municipal de l’entitat Junta Major de Confraries de Setmana Santa, anualitat 2020.

3.2. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.2.1. Informe Tresoreria-Intervenció Llei lluita contra la morositat en les operacions comercials i període mitjà de pagament.
3.2.2. Relació número 2020/006 de reconeixements extrajudicials de crèdit.
3.2.3. Relació número 2020/007 de reconeixements extrajudicials de crèdit.

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pel GM VOX per a l’increment en la bonificació de l’impost de plusvàlua municipal.
4.2. Moció presentada pels GM PSOE COMPROMÍS PODEM sobre bonificació del 95%  de la quota de l’Impost en les transmissions d’habitatge habitual.
4.3. Moció presentada pel  GM PP sobre reducció de les taxes universitàries curs 2020-2021.
4.4. Moció presentada pel  GM PSPV-PSOE per a classificar  com a carrer de vianants provisionalment  l’Av. Carlos Soler per a millorar les mesures de seguretat a causa de la crisi de la COVID-19.
4.5. Moció presentada pel grup municipal COMPROMÍS per a garantir un servei públic de qualitat.

5. DESPATX EXTRAORDINARI

6. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Convocatòria y orde del dia (pdf)

Acta (pdf)

Vídeo sessió

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament
https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live