Ple 28/03/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 28 de març de 2019 a les 19.00 hores, en el Saló de Plens, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2019/3.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.1.1. Convocatòria i bases específiques reguladores de subvencions en matèria d’Educació 2019
3.1.2. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat CARITAS PARROQUIAL EL SALVADOR 2019
3.1.3. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat Associació de Jubilats i Pensionistes “El Salvador” 2019
3.1.4. Aprovació de la convocatòria i bases específiques reguladores de subvencions per al finançament d’activitats a desenvolupar en l’àmbit de la Participació Ciutadana-Relacions amb les Urbanitzacions, anualitat 2019.
3.1.5. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat Associació de Jubilats i Pensionistes Virgen de Loreto 2019
3.1.6. Aprovació de la subvenció nominativa a la Comissió de Festes del Ravalet any 2019. CONVENIS ASP 2019/7
3.1.7. Aprovació del Protocol de Dol contra la Violència de Gènere de l’Ajuntament de Mutxamel.

3.2. AREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)
3.2.1. Conveni de Col·laboració amb el Col·legi Provincial d’Advocats d’Alacant dins del programa de promoció i suport al jove lletrat, any 2019-2020.
3.2.2. Reconeixement de la naturalesa privada del camí inventariat com de titularitat municipal amb número de descompte 9030 del polígon 8.
3.2.3. Actualització tarifes per al curs 2019-2020 de l’escola infantil municipal de primer cicle “El Ravel”.
3.2.4. Modificació del programa de productivitat per temps dedicat al solape i canvi de vestuari del personal de la Policia Local.

3.2.5. Modificació del règim retributiu per accident de treball i permisos per maternitat, paternitat i matrimoni en la percepció del complement de productivitat per solape i canvi de vestuari.

3.3. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.3.1. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia de data 22 de febrer de 2019, de Liquidació del Pressupost Municipal de 2018
3.3.2. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 2019/002
3.3.3. Expedient número 2019/012 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per suplements de crèdit.
3.3.4. Expedient número 2019/014 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

3.4. AREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.4.1. Suspensió atorgament autoritzacions urbanístiques i declaracions responsables que possibiliten l’ús de salons de joc i qualsevol altre ús de similitud de funció en tot el terme municipal.
3.4.2. Vivendes d’ús turístic informe municipal de compatibilitat urbanística que permeta el dit ús.

4. DESPATX EXTRAORDINARI.

5. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, 25 de març de 2019
L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió