PLE 28/01/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 28 de gener de 2021 a les 12.00, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ PRECEDENT.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. MOCIONS

3.1. Moció presentada pel grup municipal PP contra l’impost de depòsit de residus no perillosos en abocador.

4. DESPATX EXTRAORDINARI.

5. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Convocatoria y orden del día (pdf)

Acta (pdf)

Podrá realizar preguntas para el pleno en la siguiente dirección:

alcaldia@mutxamel.org

Podrá seguir en directo la sesión plenaria en el canal youtube del Ayuntamiento

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live