Ple 27/07/2017

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

 

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 27 de juliol de 2017 a les 19:00horas, i si per qualsevol causa no poguera fer-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després, a la mateixa hora, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

 

  1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 6/2017 DE 29 DE JUNY.

 

  1. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

 

  1. Propostes

3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Ratificació del Decret núm. AALC/2017/989 d’ampliació de termini per a la presentació de sol·licituds d’ajudes a agricultors.

3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)

3.2.1. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’Entitat Esportiva Sporting Mutxamel Futbol-Sala 2017.

3.2.2. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat esportiva Club Automobilisme de Mutxamel, anualitat 2017.

3.2.3. Aprovació del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Municipal d’Igualtat i de la Dona de Mutxamel.

 

3.3. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.3.1. Informe Tresoreria-Intervenció sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei de lluita contra la morositat en les operacions comercials i el Període Mitjà de Pagament a Proveïdors referents al 2n trimestre de 2017.

3.3.2. Modificació Ordenança Fiscal Impost sobre Béns Immobles.

3.3.3. Expedient número 2017/028 de modificació de crèdits al pressupost de 2017 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

3.4. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.4.1. Obertura Avingudes Enric Valor i Fernando Ripoll Aracil -Projecte d’Obra- expropiació per Taxació Conjunta dels sòls afectats i Imposició Ordenança Cànon d’Urbanització.

3.4.2. Resolució d’al·legacions formulades pel president i membres de l’Agrupació d’Interés Urbanístic del Sector “Convent de Sant Francesc”, en l’expedient de Declaració d’Incompliment de l’Urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada- Sector PRI 1c Convent.

 

  1. MOCIONS

4.1. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos relativa a la pàgina web municipal

 

  1. DESPATX EXTRAORDINARI.

 

  1. PRECS I PREGUNTES

 

Mutxamel, 24 de juliol de 2017

L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió