Ple 27/09/2018

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 27 de setembre de 2018 a les 19:00, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS NÚM. 6/2018 DE 28 DE JUNY I NÚM. 7/2018 DE 26 DE JULIO.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.1.1. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat esportiva Club Automobilisme de Mutxamel, anualitat 2018.

3.2. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.2.1. Personació en el RCA núm. 517/2018 interposat contra l’acord de l’Ajuntament Ple de 22.03.18 “Aprovació definitiva del Projecte d’Obertura d’Enric Valor i Fernando Ripoll Aracil”.

3.3. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.3.1. Creació Preu Públic i el seu corresponent Ordenança Reguladora per la prestació del servici d’impressió/fotocopiadora/escàner oferit per l’espai Coworking Municipal en Hubitat.
3.3.2. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 2018/0005.
3.3.3. Aprovació del Compte general del Pressupost Municipal de 2017

3.4. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.4.1. Suspensió provisional de l’execució de les garanties prestades per la Agrupació d’Interés Urbanístic PAI ” PRI 1-C Convent de Sant Francesc”, acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió plenària celebrada el 28.12.2017.

4. MOCIONS
4.1. Moció per a conciliar la vida familiar/laboral en famílies amb adolescents d’entre 12 i 18 anys en períodes vacacionals, presentada pels grups municipals UEM i Guanyem

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 24 de setembre de 2018
L’ALCALDE

 

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió