Ple 27/05/2021

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter ordinari el dia 27 de maig de 2021 a les 12:00 hores, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2021/05, DE 29 D’ABRIL.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes

3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Aprovació subvenció nominativa a la Parròquia Arxiprestal del Salvador amb motiu de les visites a la TORRE CAMPANAR, anualitat 2021.

3.1.2. Aprovació Bases Reguladores de la Segona Convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesis” municipi de Mutxamel.

3.2. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)

3.2.1. Aprovació subvenció nominativa a l’entitat Càritas Parroquial El Salvador, anualitat 2021.

3.2.2. Aprovació subvenció nominativa a l’Associació de Jubilats i Pensionistes El Salvador any 2021.

3.2.3. Aprovació subvenció nominativa a l’Associació de Jubilats i Pensionistes Verge de Loreto anualitat 2021.

3.2.4. Convocatòria i bases específiques reguladores de subvencions concurrència competitiva en matèria d’esports, anualitat 2021.

3.3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)

3.3.1. Sol·licitud de compatibilitat formulada per la treballadora d’aquest Ajuntament Dª María Carmen Hernández Amorós per a l’exercici d’activitat privada.

3.3.2. Classificació de les ofertes presentades a la licitació mitjançant procediment obert del contracte d’obres “Reforma integral del CEIP Manuel Antón, construcció de gimnàs, substitució de cobertes i renovació de tota la instal·lació elèctrica. Codi 03006542. Programa Edificant de la Generalitat Valenciana” i requeriment de documentació al licitador proposat per a l’adjudicació.

3.3.3. Modificació puntual de la Relació de Llocs de treball.

3.3.4. Modificació puntual de la Plantilla i de la Relació de Llocs de treball.

3.3.5. Aprovació del Programa de Productivitat per a escometre tasques i treballs pendents en el Servei de Recursos Humans.

3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.4.1. Relació número 2021/004 de reconeixements extrajudicials de crèdits

3.4.2. Expedient de modificació de crèdits número 2021/020 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

3.5. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.5.1. Prestar conformitat a l’informe tècnic emés per l’Arquitecte tècnic municipal i l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Municipal en relació a les obres incloses en l’actuació 3.1.b.2, corresponents al “Projecte constructiu de reforç de la xarxa de proveïment d’aigua potable en alta per als municipis d’El Campello i Mutxamel (Alacant)”

3.5.2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2021, de recepció i liquidació de les obres executades per HIDRAQUA incloses en el Pla d’Obres del contracte de gestió del servei de Proveïment d’aigua potable

3.5.3. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Text Refós de la Normativa Urbanística del Sector Bonalba

4. MOCIONS

4.1. Moció presentada pel GM Podem “Llei que garantisca el Dret a l’Habitatge”

4.2. Moció presentada pel GM Vox “per a la inclusió del projecte del Tram en el PMUS de Mutxamel”

5. DECLARACIONS INSTITUCIONALS

5.1. Declaració Institucional “Proposició per a demanar rectificació al Ministeri de Cultura de l’origen de les Bandes de Música Valencianes en el RD 229/2021, de 30 de març 2021

5.2. Declaració Institucional de reconeixement especial a tota la infància i joventut de Mutxamel, pel seu comportament enfront del COVID-19.

6. DESPATX EXTRAORDINARI.

7. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatòria y orden del día (pdf)

Acta (pdf)

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live