Ple 27/01/2022

Actas

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter ordinari el dia 27 de gener de 2022 a les 12.00 hores, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS, NÚM. 2021/13, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI, DE 17 DE DESEMBRE, I NÚM. 2021/14, DE CARÀCTER ORDINARI, DE 22 DE DESEMBRE DE 2021.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Dació de compte al Ple sobre l’aprovació Definitiva del Reglament d’Organització i Funcionament de la Policia Local de l’Ajuntament de Mutxamel.

3.2. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)
3.2.1. Constitució del nou Consell Escolar Municipal.

3.3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)
3.3.1. Personació en el Recurs Contenciós Administratiu núm. 693/2021 interposat contra l’acord de l’Ajuntament Ple de 29.07.2021, que resol el recurs de reposició interposat contra l’acord de 29.04.2021, i desestima la sol·licitud d’incoació d’ofici del procediment de responsabilitat patrimonial.
3.3.2. Ratificació de l’acord plenari de 29 d’abril de 2021 “Modificació Seccionat Territori Municipal”.

4. MOCIONS
4.1. Moció que presenta el grup polític VOX Mutxamel contra les declaracions del Ministre de Consum, Alberto Garzón, l’Agenda 2030 i en defensa del nostre sector ramader i els nostres productes
4.2. Moció dels grups municipals PSPV-PSOE i Podem, de suport a la reforma laboral.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a la data de la signatura electrònica

L’ALCALDE
Signat Sebastián Cañadas Gallardo

Convocatoria y orden del día (pdf)

Podrá realizar preguntas para el pleno en la siguiente dirección:

alcaldia@mutxamel.org

Podrá seguir en directo la sesión plenaria en el canal youtube del Ayuntamiento

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live