Ple 26/10/2017

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 26 d’octubre de 2017 a les 19:00, a la Sala de Plens, d’acord amb el següent,                                                    

                                                           ORDE DEL DIA

  1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2017/8.

 

  1. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

 

  1. Propostes

3.1. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)

3.1.1. Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Participació Ciutadana.

3.2. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)

3.2.1. Increment del gasto per a realitzar servicis extraordinaris pel Personal de l’Àrea de Servicis i excepció a la limitació.

3.3. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.3.1. Informe Tresoreria-Intervenció sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 i del Període Mitjà de Pagament a Proveïdors durant el tercer trimestre de 2017.

3.3.2. Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’impost sobre Béns Immobles.

 

3.4. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.4.1. Compromís d’aportació municipal al “Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla zonal de Residus 7, Àrea de Gestió A2”, per als exercicis 2018 i 2019.

 

  1. MOCIONS

4.1. Moció presentada pel grup municipal Compromís “Per un Finançament Just”.

4.2. Moció presentada pels grups municipals Guanyem i Compromís, sol·licitant al Ple que inicie el procediment de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc als policies locals que han complit, almenys, 25 anys de servici en la nostra població.

 

  1. DESPATX EXTRAORDINARI.

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 23 d’octubre de 2017

L’ALCALDE

Firmat,  Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sesió