Ple 26/04/2017

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

 

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 26 d’abril de 2017 a les 19:00, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després, a la mateixa hora, al Saló de Plens, d’acord amb el següent,

 

ORDE DEL DIA

 

  1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2017/1.

 

  1. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

 

  1. Propostes

3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Conjunt de mesures per a l’impuls del comerç local.

3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)

3.2.1. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat esportiva Club Bàsquet Innova Mutxamel, Anualitat 2017.

3.2.2. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat Club de Futbol Estreles de Mutxamel, Anualitat 2017.

3.2.3. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat esportiva Club Esportiu Taekwondo Orhum Tau, Anualitat 2017.

 

3.3. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.3.1. Sol·licitud al Cadastre d’aplicació coeficient d’actualització del 0,96 per als valors cadastrals per a l’any 2018.

3.3.2. Informe Tesorería-Intervención sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei de Lluita contra la Morositat en les operacions comercials referit al Trimestre 1r de 2017

3.3.3. Expedient número 2017/012 de modificació de crèdits al pressupost de 2017 per suplements de crèdit.

3.4. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.4.1. Creació del Registre Municipal d’Agrupacions d’Interés Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores i aprovació del Reglament per al seu funcionament.

3.4.2. Creació del Registre Municipal de Programes d’Actuació i aprovació del Reglament per al seu funcionament

3.4.3. Projecte d’obra d’Edifici en Passeig de la Constitució núm. 38, per a Espai Jove.

  1. MOCIONS

4.1. Moció d’adhesió a la “Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull” presentada pel grup municipal UEM.

4.2. Moció per a incentivar la lectura i la solidaritat lectora, presentada pel grup municipal Ciutadans.

4.3. Moció per un canvi de la llei electoral, presentada pel grup municipal Compromís

  1. DESPATX EXTRAORDINARI.

 

  1. PRECS I PREGUNTE

Mutxamel, 21 d’abril de 2017

L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió