Ple 26/01/2017

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple  per a celebrar sessió de caràcter  Ordinari el dia 26 de gener de 2017 a les 19:00 hores, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després, a la mateixa hora, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

  1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2016/14, DE 23 DE DESEMBRE.

 

  1. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

 

  1. PROPOSTES

3.1. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)

3.1.1. Ratificació del Decret d’aprovació del Pla Municipal sobre drogues i altres conductes addictives 2017-2020.

3.2. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)

3.2.1. Modificació dels criteris d’assignació individual del programa de productivitat per temps dedicat al solapament-canvi de vestuari aprovat mitjançant un acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament amb data 19 de desembre de 2012 i modificat en sessió plenària de 22 de novembre de 2013.

 

  1. DESPATX EXTRAORDINARI.

 

  1. PRECS I PREGUNTES

 

 

Mutxamel, 23 de gener de 2017

L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió