Ple 26/11/2020

Actas
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components d’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 26 de novembre de 2020 a les 12:00hores, PER VIDEOCONFERÈNCIA, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS PRECEDENTS

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes

3.1. AREA DE ALCALDIA (AALC)

3.1.1. Aprovació manual imatge corporativa en xarxes socials i mitjans de comunicació denominat “Nova Imatge Ajuntament de Mutxamel”

3.2. AREA DE SERVEIS A la PERSONA (ASPE)

3.2.1. Aprovació del conveni de col·laboració per a l’atorgament de la subvenció nominativa Escola Matinera a l’AMPA ARBRE BLANC any 2020.

3.2.2. Aprovació del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i l’entitat Esportiva Mutxamel CF per a la temporada 2020/2021

3.3. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)

3.3.1. Relació número 2020/011 de reconeixements extrajudicials de crèdit

3.3.2. Dació de comptes de l’informe de fiscalització sobre el control intern de l’ajuntament de Mutxamel, exercicis 2017-2019, elaborat per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

3.4. AREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)

3.4.1. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de Mutxamel.

4. MOCIONS

4.1. Moció que presenta al ple el G.P. VOX de “Reconeixement i posada en valor del treball que realitza Protecció Civil a Mutxamel”.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Convocatòria i ordre del dia (pdf)

Acta (pdf)

Vídeo sessió

Podrà realitzar preguntes per al ple en la següent direcció:

alcaldia@mutxamel.org

Podrà seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament

https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live

https://www.youtube.com/watch?v=0RTGFN3s0I0&list=PL8D191D3F1D5A3899&index=3