Ple 26/09/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 26 de setembre de 2019 a les 12:00 hores, en el Saló de Plens d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS NÚM. 10/2019 DE 15 DE JUNY, NÚM. 12/2019 DE 25 DE JULIOL I NÚM. 13/2019 DE 6 D’AGOST.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.1.1. Desistiment tramitació de la Modificació núm. 34 de les NNSS de planejament municipal, amb arxivament de les actuacions practicades.

3.2. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.2.1. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa.
3.2.2. Creació Preu Públic per la prestació del servici d’ús de l’espai coworking municipal Hubitat.
3.2.3. Expedient 2019/036 de modificació de crèdits al pressupost de 2017 prorrogat per a 2019 per transferències de crèdits.

3.3. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)
3.3.1. Moció presentada pel grup municipal Partit Popular per a preservar les tradicions i festes lligades a l’Arcabusseria a la Comunitat Valenciana
3.3.2. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i l’Associació de Comerciants de Mutxamel. Anualitat 2019

3.4. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.4.1. Aprovació del Conveni de Col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat esportiva SPORTING MUTXAMEL FUTBOL-SALA 2019
3.4.2. Obertura nou termini de presentació de sol·licituds per a subvencions de concurrència competitiva d’associacions juvenils.
3.4.3. Modificació de les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interès social, en l’àmbit de la participació ciutadana

4. DESPATX EXTRAORDINARI.

5. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 23 de setembre de 2019

L’ALCALDE
Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió